Došlo ke ztrátě internetového připojení, zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení, obnovte stránku a zkuste provést akci znovu.
Při vyřizování vašeho požadavku došlo k chybě, obnovte prosím stránku a zkuste provést akci znovu.

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu: Prodietix s.r.o.

Sídlo společnosti: U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

IČO: 268 34 871

Zapsána: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 241278

Telefonní kontakt: (+420) 281 862 686

E-mail: info@prodietix.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající provozuje internetový obchod s dietními programy a produkty na adrese www.prodietix.cz („E-shop“). Prodávající nabízí soubory jídel sestavené dle preferencí a údajů zadaných zákazníky, dietní programy, dietní potraviny a doplňkový sortiment. Prostřednictvím E-shopu uzavírá Prodávající se svými zákazníky, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé („Kupující“), kupní smlouvu („Smlouva“).

1.2. Cílem těchto obchodních podmínek („Podmínky“) je vysvětlit Kupujícím, jaká jsou vzájemná práva Kupujících a Prodávajících v souvislosti nebo na základě Smlouvy a informovat o nich Kupující. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud Kupující uzavírá Smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, je v roli spotřebitele a české zákony mu tím dávají některá zvláštní práva, o kterých kupujícího rovněž informují tyto Podmínky.

1.3. Kromě těchto Podmínek se Smlouva a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Prodávající může znění Podmínek měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Prezentace zboží uvedeného na E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávku zboží může Kupující provést následovně:

a) prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci na E-shopu;

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.3. Při vyplňování objednávky Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby kupní ceny a způsob doručení zboží. 

2.4. Před závazným odesláním objednávky může Kupující libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ („Objednávka“). Údaje uvedené v Objednávce považuje Prodávající za správné. Je nezbytné, aby Kupující před odesláním Objednávky vyplnil všechny svoje údaje a potvrdil, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. 

2.5. Veškeré Objednávky podané prostřednictvím E-shopu jsou závazné. 

2.6. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu, že obdržel Objednávku, a to formou zaslání potvrzujícího e-mailu, který kupující uvedl do Objednávky nebo zadal ve svém uživatelském účtu. K tomuto e-mailu Prodávající připojí i aktuální znění Podmínek. Okamžikem odeslání tohoto potvrzení je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Smlouva. Uzavřením Smlouvy se Kupující i Prodávající zavazují řídit těmito Podmínkami.

2.7. V případě, že je na E-shopu popis zboží nebo cena zcela zjevně nesprávná (chyba je zjevná a je například způsobená překlepem nebo nesprávnou funkcí online nástroje), není tímto Prodávající jakkoliv vázán a není povinen zboží Kupujícímu dodat. Pokud byla Smlouva s takto nesprávnými údaji uzavřena, je Prodávající oprávněn od ní odstoupit.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat Kupujícího pro potřeby dodatečného potvrzení Objednávky nebo zjištění chybějících informací pro kompletaci Objednávky. V případě, kdy Prodávající tohoto práva využije, je Smlouva uzavřena až okamžikem tohoto dodatečného potvrzení Objednávky.

2.9. Náklady na komunikační prostředky vzniklé kupujícímu v souvislosti s objednáním zboží nebo služeb z E-shopu si kupující hradí sám s tím, že tyto náklady odpovídají základní sazbě.

2.8. Zboží bude Kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. V takovém případě Prodávající Kupujícímu vrátí všechny prostředky, které za zboží a jeho dopravu Prodávajícímu Kupující uhradil.

2.9. Kupující bere na vědomí, že informace na E-shopu nenahrazují odborný lékařský posudek. Kupující bere na vědomí, že zdravotní stav je vhodné konzultovat s lékařem před započetím diety. Za toto nepřebírá Prodávající odpovědnost.

2.10. Kupující bere na vědomí, že dieta není vhodná pro:

2.10.1. děti ani mladistvé, pro těhotné či kojící matky,

2.10.2. pacienty trpícími onemocněním jater a ledvin, metabolickými onemocněními (např. dna, ateroskleróza, fenylketonurie a další), cukrovkou 1. a 2. typu, srdečními onemocněními, poruchami krevní srážlivosti, žlučníkovými kameny, mentální anorexií, bulimií,

2.10.3. alergiky na některou složku dietního přípravku, které jsou uvedeny v detailech produktů v E-shopu a na obalech.

Kompletní sezam kontraindikací najdete zde: https://www.prodietix.cz/kontraindikace

2.11. Kupující může Objednávku zadat i telefonicky, kdy mu její přijetí potvrdí prodávající e-mailem, ke kterému přiloží tyto Podmínky. Kupující následně potvrdí Prodávajícímu Objednávku a odsouhlasí tyto Podmínky, čímž je uzavřena Smlouva. Pravidla pro telefonické Objednávky se přiměřeně řídí ustanoveními, která se týkají Objednávek zaslaných prostřednictvím E-shopu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Kupující má po provedení registrace přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět objednávání zboží. Kupující může zboží objednávat také bez registrace přímo prostřednictvím rozhraní E-shopu.

3.2. Kupující má povinnost při registraci v E-shopu uvádět pravdivé a správné údaje. Kupující má povinnost aktualizovat své osobní údaje v uživatelském rozhraní v případě, že nastane jejich změna. Prodávající považuje informace zadané Kupujícím za správné.

3.3. Uživatelský účet Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Kupující sám zvolí. Kupující má povinnost nesdělovat své uživatelské jméno a heslo jiným osobám, ani jim neumožňovat užívání svého uživatelského účtu.

3.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, zejména v případech, kdy Prodávající provádí nutnou údržbu hardwarového a softwarového systému a vybavení Prodávajícího, toto se vztahuje i na práva údržby systému třetími osobami.  

3.5. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to po předchozím upozornění Kupujícího, zejména pokud ho Kupující delší dobu nepoužívá (min. 12 měsíců), nebo pokud Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo Podmínek

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ A DOPRAVA

4.1. Všechny ceny zboží a přepravy jsou včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den Objednávky zboží. Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

4.1.1. dobírkou,

4.1.2. on-line platbou kartou,

4.1.3. bankovním převodem,

4.1.4. platba twisto

4.2. V případě hotovostní úhrady je kupní cena splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní úhrady je kupní cena splatná do 5 dnů od objednání zboží. Pokud Kupující cenu neuhradí, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Pro platby přes systém Twisto neumožňujeme částečné storno objednávky.

4.4. Případné slevy nebo bonusy nelze kumulovat. 

4.5. Kupující může zvolit z těchto způsobů dopravy.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo na určení nákladů spojených s balením a dopravou, které u jednotlivých způsobů doručení diferenciuje v objednávkovém formuláři na E-shopu tak, aby s nimi byl Kupující vždy obeznámen. Tyto náklady zná Kupující vždy ještě před odesláním Objednávky.

4.7. Prodávající může určit, kdy za Kupujícího uhradí náklady spojené s doručením zboží Kupujícímu. 

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, tj. fakturu na objednané zboží, a zašle ji e-mailem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost v případě, že má Prodávající povinnost dodat zboží na místo určené Kupujícím.

4.10. Dodá-li Prodávající zásilku se zbožím na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen věc převzít.  Neoprávněným nepřevzetím zásilky se zbožím může dojít k porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany Kupujícího. V případě porušení povinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu nepřevzetím zásilky se zbožím vznikla.

4.11. V případě, že Kupující nepřevezme zboží v místě určeném Kupujícím a zásilka obsahující zboží je v důsledku nevyzvednutí Kupujícím následně vrácena Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. V případě, že bude zboží opětovně zasláno na žádost Kupujícího na místo určené Kupujícím, je Kupující při této opětovné žádosti o doručení povinen uhradit poštovné a balné za tuto dopravu. 

4.13. Při převzetí zboží Prodávající Kupujícímu doporučujeme zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení ihned nahlásit přepravci a Prodávajícímu.

4.14. Kupující bere na vědomí, že fotografie dietních programů, fází dietních programů a jednotlivých jídel jsou ilustrační.

5. VÝMĚNA JÍDEL

5.1. Kupující má právo na výměnu zboží z jakéhokoliv důvodu, a to pouze u proteinových jídel, která Kupující objednal v předchozích 3 měsících, a která jsou v neporušeném původním stavu a nemají narušený nebo změněný stav obalu („Výměna jídel“). 

5.2. Výměna jídel probíhá na adrese Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč. Jídla je NUTNÉ ZASLAT na výše uvedenou adresu. 

5.3. Při Výměně jídel doloží Kupující Prodávajícímu:

5.3.1. vytištěný seznam proteinových jídel, která vrací, a zároveň seznam proteinových jídel, která žádá namísto nich,

5.3.2. doklad o zaplacení (fakturu) nebo její čitelnou kopii.

5.4. Ceny administrativních poplatků (zejména ceny za poštovné) spojených s Výměnou jídel jsou uvedeny v sekci Výměna jídel na E-shopu. 

5.5. Možnost Výměny jídel se nevztahuje na doplňkový sortiment a dále na zboží zakoupené v sezonních a tematických akcích, jednorázově zlevněné akční zboží a zboží zakoupené za použití věrnostních slev.

6. PROGRAM GARANCE SPOKOJENOSTI

6.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu program garance spokojenosti („Garance“). Prodávající se v rámci programu zavazuje, že Kupujícímu vrátí kupní cenu vrácených proteinových potravin, pokud Kupující splní podmínky stanovené v tomto článku Podmínek.

6.2. Vrácení jídel v rámci garance spokojenosti probíhá na adrese Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč. Jídla je NUTNÉ ZASLAT na výše uvedenou adresu.

6.3. Kupujícímu má právo na uplatnění Garance v případě, že od začátku aktivně spolupracuje s týmem Prodávajícího, uvede na začátku hubnoucích programů a fází svůj výchozí fyzický stav a při uplatnění Garance aktuální fyzický stav (podíl tuku, vody, svalů, kostí v těle). Kupujícímu má právo na uplatnění Garance v případě, kdy hubnoucí programy a fáze prokazatelně nepřinášejí žádné výsledky v hubnutí. Tuto skutečnost je Kupující povinen řádně Prodávajícímu doložit. Předpokladem pro využití Garance je to, že Kupující dodržoval instrukce výživových poradců a pracovníků týmu Prodávajícího a podmínky pro správné fungování Prodietix diety, které jsou uvedeny v sekci https://www.prodietix.cz/jak-funguje-prodietix-ketodieta

6.4. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny, oznámí-li písemně Prodávajícímu, že využívá Garance (vzorový formulář je dostupný ke stažení na zde), splní podmínky uvedené v tomto článku Podmínek a současně Prodávajícímu vrátí zboží, které nebylo Kupujícím spotřebováno a je v původním obalu, aniž by bylo otevřeno, ohledně něhož Garanci uplatňuje, to vše do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a v původním obalu a neporušené.

6.5. Kupující není oprávněn využít Garanci tehdy, pokud ve vztahu ke konkrétnímu druhu zboží (bez ohledu na kvantitativní obsah balení) Garanci již jednou úspěšně uplatnil. Úspěšným uplatněním Garance se rozumí, že Kupujícímu byla v souladu s tímto článkem Podmínek vrácena kupní cena za vrácené zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí Kupujícím vady, což znamená, že:

7.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.1.2. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;

je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k použití, pokud je třeba.

7.2. Dále Prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:

7.2.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy nebo kodexy chování daného odvětví;

7.2.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

7.2.3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;

7.2.4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající poskytl před uzavřením Smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body Prodávající neodpovídá v případě, že Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil. 

7.3. Svá práva z vadného plnění může Kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže věc užívat, v případě, že Kupující vadu vytkl oprávněně.

Prodávající také odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou podle Smlouvy provedl nebo někdo jiný na odpovědnost Prodávajícího. 

7.4. Práva z vadného plnění Kupující nemá v případě, že vadu sám způsobil. Kupující nemůže zboží reklamovat ze subjektivních důvodů jako je třeba chuť nebo vůně.

7.5. Reklamaci může Kupující uplatnit na e-mail: info@prodietix.cz nebo dopisem na adresu: U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

7.6. Do průvodního dopisu k uplatňované reklamaci Kupující uvede:

kontaktní údaje, 

popis závady (obaly jídla byly porušené),

požadavek na způsob vyřízení reklamace (požaduji nové jídlo). 

7.7. Pokud má Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

7.7.1. dodání nové věci bez vady; nebo 

7.7.2. opravu věci, 

ledaže je pro Prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může Prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 

7.8. V těchto případech může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:

7.8.1. pokud Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po

7.8.2. jejím vytknutí tak, aby tím nezpůsobil Kupujícímu značné obtíže;

7.8.3. když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;

7.8.4. pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;

7.8.5. když je prohlášení Prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.9. Odstoupit od Smlouvy ale Kupující nemůže, pokud není vada zboží významná. 

7.10. Práva z vad může Kupující vytknout přímo Prodávajícímu. Dokud nesplní Prodávající své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující, který je spotřebitel, platit dosud neuhrazenou kupůní cenu nebo její část. 

7.11. Prodávající je povinen od Kupujícího, který je spotřebitel, přijmout i ve svém sídle.

7.12. Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu vydá elektronické potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace Kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího, aby Prodávající mohl dát Kupujícímu vědět o vyřízení reklamace.

7.13. Pokud je Kupující spotřebitel, Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění (včetně odstranění vady) a Kupujícího o tom v této lhůtě informuje. Prodávají a Kupující si mohou dohodnout i na delší lhůtě k vyřízení reklamace. Pokud 30denní lhůtu Prodávající nedodrží, může Kupující, který je spotřebitel, odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.14. Pokud je Kupující podnikatel, Prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve, lhůta však může přesáhnout 30 dnů.

7.15. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace. 

7.16. Kupující, který je spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí Kupující požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být Prodávajícím přiznány. Kupující, který je podnikatel, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace nemá. 

7.17. Před prvním použitím některého zboží je Kupující povinen prostudovat návod, pokud ho Prodávající zašle elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu (třeba ohledně skladování jídla). Pokud má Kupující jakékoliv nejasnosti, může se kdykoliv obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

7.18. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě

v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je Kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se Kupujícímu Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zásady zpracování osobních údajů upravuje samostatná stránka: https://www.prodietix.cz/zpracovani-osobnich-udaju

9. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNŮ

9.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Kupující vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

9.2. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal kupující nebo osoba jím určená (mimo osobu dopravce). Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno v této lhůtě. Pokud zboží Prodávající Kupujícímu zašle v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud Prodávající dodává zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. 

9.3. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat Prodávajícímu jakýmkoliv způsobem, tak, že vůči Prodávajícímu půjde o jednoznačné prohlášení. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je přílohou těchto Podmínek.

9.4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, musí Prodávajícímu vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

9.5. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající peněžní prostředky, jež od něj za danou Objednávku obdržel, včetně poštovného a balného. Kupující tímto uděluje souhlas se zasláním kupní ceny (a příslušenství) na bankovní účet, který Prodávajícímu sdělí v rámci odstoupení od Smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.

9.6. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu (a příslušenství) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající však není povinen kupní cenu vrátit dříve, než mu bude zboží předáno anebo dokud Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.7. V případě odstoupení od Smlouvy nese kupující náklady na navrácení zboží zpět Prodávajícímu.

9.8. Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě:

9.8.1. kdy bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

9.8.2. pokud se jedná o zboží, které bylo po dodání pro jeho povahu nenávratně smíseno s jiným zbožím;

9.8.3. pokud se jedná o zboží v zapečetěném obalu, a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů ho nelze vrátit poté, co jej porušil;

9.8.4. pokud mu byly v plném rozsahu poskytnuty služby s jeho výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení; 

9.8.5. pokud bylo předmětem Smlouvy zboží s krátkou dobou spotřeby.

9.9. Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si může Kupující vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako by si ho prohlížel v kamenném obchodě. Pokud zboží bude Kupující zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak sníží jeho hodnotu, může Prodávající Kupujícímu vrátit částku poníženou o částku, kterou musel vynaložit na to, aby zboží uvedl do původního stavu tak, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.

9.10. Pokud Prodávající spolu se zbožím zaslal nějaké další bezplatné plnění – dárek, je Kupující povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

10.1. Vyřizování stížností Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na návrh spotřebitele, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s Prodávajícím. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího uplatnil své právo poprvé.

10.3. Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4. K prodeji zboží je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Veškerou písemnou korespondenci je možné doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupující je povinen respektovat doporučené dávkování a způsob užívání, které je uvedeno na jednotlivých obalech výrobků.

11.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Potvrzení o uzavření Smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivuje Prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji Kupující potřebuje, Prodávajícímu mu ji po žádosti Kupujícího zašle.

 

Aktuální obchodní podmínky ve formátu PDF si zobrazíte kliknutím na tlačítko níže:

 

Zobrazit / stáhnout