Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Prodietix s.r.o.,
se sídlem Petržílkova 1435/31, 158 00 Praha 5, IČO 268 34 871,
vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 241278


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prodietix s.r.o., se sídlem Petržílkova 1435/31, 158 00 Praha 5, IČO 268 34 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241278 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.prodietix.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky, není-li dále stanoveno jinak. V případech, kdy má být zboží doručováno mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, budou náklady spojené s balením a dodáním zboží sjednány individuálně.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat obejdnávku“ dle kupujícím zvoleného způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1.1. v hotovosti v sídle prodávajícího,
1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce v případě využití služeb kurýrních dopravců (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., PPL CZ s.r.o., Česká pošta a.s.)
1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay, bezhotovostně na účet prodávajícího
1.4. v hotovosti v případě využití služby Uloženka.cz (v místě vyzvednutí zboží), v hotovosti na pobočce prodávajícího
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II. odst. 6 obchodních podmínek) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
9. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy v předem dohodnuté výši nebo zaplacení celkové částky k úhradě před objednáním nebo dodáním zboží.
10. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení v sekci www.prodietix.cz/obchodní-podmínky. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prodietix.cz.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem – fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, neopotřebené a nespotřebované, nesmí vykazovat známky použití, a, je-li to možné, v původním obalu.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. PROGRAM GARANCE SPOKOJENOSTI a VRÁTÍME PENÍZE ZA PŘÍBĚH
1. Prodávající poskytuje kupujícímu program Garance spokojenosti. V rámci programu Garance spokojenosti se prodávající zavazuje, že kupujícímu vrátí kupní cenu vrácených proteinových potravin, pokud splní podmínky stanovené v tomto článku obchodních podmínek (dále „garance“).
2. Kupující není oprávněn uplatnit garanci tehdy, pokud ve vztahu ke konkrétnímu druhu zboží (bez ohledu na kvantitativní obsah balení) garanci již jednou úspěšně uplatnil, nebo uplatňoval v předešlých objednávkách. Úspěšným uplatněním garance se rozumí, že kupujícímu byla v souladu s tímto článkem obchodních podmínek vrácena kupní cena za vrácené proteinové potraviny.
3. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny, oznámí-li písemně prodávajícímu, že využívá garance a současně prodávajícímu vrátí zboží, ohledně něhož garanci uplatňuje, to vše do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem – fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, alespoň v rozsahu (množství) stanoveném v odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek, v původním obalu a neporušené.
4. Kupujícímu vzniká nárok na uplatnění garance v případě, že od začátku aktivně spolupracuje s týmem společnosti Prodietix s.r.o., uvede na začátku hubnoucích programů a fází svůj výchozí fyzický stav a při uplatnění garance aktuální fyzický stav (podíl tuku, vody, svalů, kostí v těle). Kupujícímu nárok na uplatnění garance vzniká, když hubnoucí programy a fáze prokazatelně nepřinášejí žádné výsledky v hubnutí. Tuto skutečnost je kupující povinnen řádně doložit. Kupující je zároveň povinnen dodržovat instrukcí výživových poradců a pracovníků týmu společnosti Prodietix s.r.o., dodržovat podmínky pro správné fungování Prodietix diety, které jsou zmíněny v sekci http://www.prodietix.cz/o-proteinove-diete.
5. V případě, že kupující splnil veškeré podmínky garance, smlouva se od počátku ruší. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemá nárok na vrácení poštovného a balného, ani jiných nákladů spojených s vrácením zboží.
6. Nárok na garanci nevzniká kupujícímu, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

7. V ostatním se užije článek IV. obchodních podmínek obdobně.
8. Finanční částky, které vrací prodávající kupujícímu jsou uvedeny na stránkách www.prodietix.cz a kontrétně v sekci http://www.prodietix.cz/vratime-penize-za-pribeh
9. Tyto částky může prodávající jednostranně měnit bez ohledu na souhlas kupujícího.
10. Zasláním fotografie na začátku dietního programu se kupující přihlašuje do programu "vrátíme peníze za příběh". Fotografie musí odpovídat interním pravidlům podoby fotografií programu "vrátíme peníze za příběh" společnosti Prodietix s.r.o.. Fotografie by neměla být zaslána později než jeden den po převzetí zásilky zákazníkem.
11. Přihlášením do programu "vrátíme peníze za příběh" kupující souhlasí s uveřejněním fotek, příběhu a dalších informací o kupujícím na webu Prodietix.cz a stránkách Prodietix.cz na sociálních sítích a další formách online propagace.
12. Finanční částky z programu "vrátíme peníze za příběh" jsou vraceny pouze bezhotovostně. Kupující musí uvést číslo účtu.
13. Fotografie musí být prodávajícímu zaslány elektronicky na email info@prodietix.cz a to nejpozději v den doručení zásilky kupujícímu. 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě sta korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží bude z toho důvodu vráceno zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), a dále náklady spojené s odesláním (doručením) zboží zpět prodávajícímu a balné v paušální částce 99 Kč. Z důvodu nepřevzetí zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6. Dodání zboží lze uskutečnit těmito způsoby:
6.1. Česká pošta, s.p. – doručení v rámci území České republiky – 89 Kč,
6.2. PPL CZ s.r.o. – 99 Kč,
6.3. Osobní odběr v síti Uloženka.cz – 75 Kč
6.4. Osobní odběr Prodietix.cz v Praze 5
6.5. Expresní doprava po Praze – 129 Kč.
7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@prodietix.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
9. Kupující bere na vědomí, že informace na webovém rozhraní nenahrazují v žádném případě odborný lékařský posudek.
10. Kupující bere na vědomí, že dieta není vhodná pro děti, mladistvé, těhotné či kojící matky. Pro pacienty trpícími onemocněním jater a ledvin, metabolickými onemocněními (dna, ateroskleróza, fenylketonurie a další), cukrovkou 1. a 2. typu, srdečními onemocněními, poruchami krevní srážlivosti, žlučníkovými kameny, mentální anorexií, bulímií. Pro alergiky na některou složku dietního přípravku, které jsou uvedeny v detailech produktů v eshopu a na obalech.
11. Kupující bere na vědomí, že zdravotní stav je vhodné konzultovat s lékařem před započetím diety.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto
ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ
1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4. Úhradou smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není dotčen nárok na náhradu škody.
5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Prodietix s.r.o., Petržílkova 1435/31, 158 00 Praha 5. adresa elektronické pošty: info@prodietix.cz, telefon: 223 003 920.
7. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze dne 1. 4. 2017