Francouzská keto dieta

Pravidla soutěže Hubněte do plavek s Prodietix

1. Základní pojmy

 1. Pořadatel: Prodietix s.r.o. se sídlem Bubenská 1536/43, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26834871, DIČO:CZ26834871, zapsaná pod spisovou značkou C 241278 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Pořadatel").
 2. Hubneme do plavek s Prodietix je soutěž o hmotné ceny a poukazy na nákup, do které je zapojena každá osoba starší 18 let, která v období 29.3.2021 - 30.4.2021 na e-shopu www.prodietix.cz vytvoří objednávku na libovolný dietní program.
 3. Doba platnosti: Hubneme do plavek s Prodietix probíhá v době od 29.3.2021 - 30.4.2021 na webu https://soutez.prodietix.cz. Slosování soutěže Hubneme do plavek s Prodietix proběhne 14.5.2021.
 4. Účastník je každá fyzická osoba, která od 29.3.2021 do 30.4.2021 realizovala minimálně jednu objednávku na e-shopu Prodietix.cz.
 5. Výherce: Vylosovaný účastník. Dne 14.5.2021 bude vylosováno 21 výherců. Soutěžící, kteří nebudou vylosování k hlavním cenám dostanou slevový kupon na slevu 10% v Prodietix.cz
 6. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od losování. Výherce bude kontaktován na e-mailovou adresu, kterou uvedl v příslušné objednávce.
 7. Předání výhry: Hmotné ceny budou doručeny prostřednictvím dopravce PPL. Pokud výherce nebude dvakrát zastižen, výhra propadá. Výherní poukazy budou mít elektronickou podobu a budou odeslány do e-mailové stránky uvedené v registračním formuláři.
 8. Výhry:

1x

Poukaz od společnosti Invia

na nákup v hodnotě 10 000 Kč

10x

Poukaz na nákup na webu Astratex

v hodnotě 1000 Kč

10x

Balíček produktů Prodietix

v hodnotě 1000 Kč

2. Všeobecná ustanovení

 1. Každý Účastník se může zaregistrovat vícekrát - počet registrací odpovídá počtu vytvořených objednávek v období 29.3.2021 - 30.4.2021. Princip Hubneme do plavek s Prodietix spočívá v tom, že se Účastník vytvoří objednávku dietního programu a tím se zařadí do slosování, které proběhne 14.5.2021.
 2. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou uvedl v příslušné objednávce.
 3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
 4. Z Soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Hubneme do plavek s Prodietix ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
 5. Vyloučen ze Soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Soutěže uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Soutěže přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
 7. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
 8. Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 9. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické e-mailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování kontaktních údajů v rámci vytváření objednávky.
 10. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
 11. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000, - Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000, - Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 12. Objednávky, které byly vráceny či stornovány nebudou zahrnuty do finálního slosování.

3. Reklamace v rámci Soutěže

 1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@prodietix.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce " Soutěž – stížnost".
 2. Všechny reklamace týkající se Soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

4. Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý Účastník:

 1. Dává Pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
 2. dává Pořadateli, jako správci a jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 3. stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

5. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná úplná a konečná. Úplná Pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na https://soutez.prodietix.cz/. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Registrací do Soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na https://soutez.prodietix.cz/, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán. Tato Pravidla, Hubneme do plavek s Prodietix a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.

Poraďte se s výživovým poradcem

Zarezervujte si bezplatnou telefonickou konzultaci s výživovým poradcem